Disclaimer Van Zanten Bouw b.v.

Van Zanten Bouw b.v. alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan www.vanzantenbouw.nl werken met de grootste accuratesse aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Van Zanten Bouw b.v. aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Van Zanten Bouw b.v. aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Van Zanten Bouw b.v. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Van Zanten Bouw b.v.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.